Kasparov X Kortschnoj, Torneio dos Candidatos (1) 1983